اخبار
بهره مندی مرکز ولایت از سند مالکیت

1396/5/8 يكشنبه


 
مرکز آموزشی - درمانی ولایت قزوین، تنها بیمارستانی است که در تملک قطعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین درآمده است. این مرکز درمانی، از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان قزوین است سند قطعی این مرکز در یک فرآیند پیچیده و مهم با تلاش مشترک حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع، ریاست و مدیریت مرکز آموزشی درمانی ولایت و دفتر حقوقی دانشگاه پس از رایزینی ها ی فراوان، تیر ماه 1396 به نام دانشگاه علوم پزشکی قزوین صادر شدگفتنی است، هیچ کدام از مراکز آموزشی - درمانی فعال دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تحت مالکیت این دانشگاه قرار ندارند و این موضوع، دانشگاه را در بهره برداری بهتر از فضا و تغییرات کاربری و همچنین ساخت و ساز تازه، دچار مشکل کرده است