اخبار
بازدید آقای دکتر مهرام از پیشرفت پروژه رادیوتراپی

دکتر منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تاریخ 96/05/05 از نزدیک نحوه پیشرفت پروژه رادیوتراپی مرکز آموزشی درمانی ولایت بازدید کرد
 
 
امتیاز دهی