پزشکان مرکز
ردیف

نام و نام خانوادگی

رزومه 

تخصص پزشک

1 دکتر پور محمد رزومه (cv) متخصص داخلی
2 دکتر رضوانی نژاد رزومه (cv)
3 دکتر عباسی رزومه (cv) فوق تخصص روماتولوژی
4 دکتر نوری رزومه (cv)
5 دکتر لشگری رزومه (cv)
6 دکتر حداد رزومه (cv) فوق تخصص ریه
7 دکتر قانعی رزومه (cv) فوق تخصص غدد
8 دکتر هاشمی پور رزومه (cv)
9 دکتر حاج آقا محمدی رزومه (cv) فوق تخصص گوارش
10 دکتر صمیمی رزومه (cv)
11 دکتر زرگر رزومه (cv)
12 دکتر باستانی رزومه (cv)
13 دکتر جاودانی متخصص اعصاب و روان
14 دکتر پارسا رزومه (cv) فوق تخصص جراحی عروق
15 دکتر محمدزاده رزومه (cv) فوق تخصص جراحی توراکس
16 دکتر فلاح رزومه (cv)
17 دکتر شفیق رزومه (cv) جراحی عمومی
18 دکتر فراهانی نیک رزومه (cv)
19 دکتر کرمی رزومه (cv) متخصص ارولوژی
20 دکتر هنرفر رزومه (cv)
21 دکتر کشاورز هدایتی رزومه (cv) متخصص قلب
22 دکتر معینی نیا رزومه (cv) متخصص هماتولوژی
23 دکتر سرخیل رزومه (cv)
24 دکتر ساروخانی رزومه (cv) علوم آزمایشگاهی
25 دکتر نصیریان رزومه (cv)
26 دکتر هاشمی رزومه (cv) رادیولوژی
27 حمید کیالها  رزومه (cv) متخصص بیهوشی
28 مهدی ابتهاج رزومه (cv)
29 علی علیزاده رزومه (cv)