واحدهای آموزشی

برنامه معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی ولایتجهت مشاهده شرح وظایف فراگیران به تفکیک اینجا کلیک نمایید

 
گروه آموزش بیهوشی
 
گروه آموزش اورولوژی
 
گروه آموزش داخلی

آیین نامه ها و Curriculum

 

کارگاهها
 

طرح درسها