اخبار اسلایدی
حضور نخبگان دانش آموز استان، در مرکز آموزشی درمانی ولایت

1397/4/25 دوشنبه

روز 21 تیر ماه 1397 دانش آموزان نخبه استان از بخش تصویر برداری و بخش آندوسکوپی مرکز با حضور دکتر علی اکبر کرمی رئیس مرکز بازدید بعمل آوردند. دکتر کرمی دراین بازدید به دانش آموزان تمامی مراحل تصویر برداری از جمله ام آر آی  وسی تی اسکن بیماران و نحوه آندوسکوپی را کاملاً توضیح دانند این دانش آموزان در سه نوبت به صورت تیم 20 نفره در مرکز حضور داشتند.