اخبار اسلایدی
بازدید دکتر منوچهر مهرام رییس دانشگاه از پروژه رادیوتراپی بیمارستان ولایت

1397/6/4 يكشنبه

روز چهارم شهریور 1397 دکتر منوچهر مهرام از نزدیک بخشها و اتاقهای بستری بیماران رادیوتراپی مرکزآموزشی و درمانی ولایت را بازدید نمودند و تاکید کردند با پیگیری مسئولین دانشگاه و پیمانکاران هر چه سریعتر پروژه مذکور اتمام یابد