اخبار اسلایدی
آب فرات،،، موج نزن

سلام ما به محرم، به شور و حال و عیانش             سلام ما به حسین و به اشک سینه زنانش
سلام ما به محرم، به غصه و غم مهدی                  به چشم کاسه خون و به شال ماتم مهدی

 
محرّم ماه آگاهی، ماه شکوفایی، ماه سوگواری و ماه عشق است. محرّم ماه آزادی و رهایی، ماه رشد و بالندگی، ماه جوشیدن و اندیشیدن، و ماه فانی شدن و به ابدیت پیوستن است. محرّم مدرسه عشقی است که باید درآن درس آموخت. محرابی است که باید در آن به نماز عشق ایستاد و نردبانی است که باید از آن بالا رفت تا به لقای حق شتافت.