اطلاعیه
میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان گرامی باد

خداوندا ، بگذار روزهای جوانی ام را با نفس فرشته هایت شماره کنم

 جوانی ام را خوش بوتر از پیراهن یوسف کن

روزهای جوانی ، دلنشین اند

دلنشین تر از نگاه لیلی

خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد و خواستنی ترند از عشق

جوانی ، روزگار ماندنی ترین خاطره هاست
 

روز جوان مبارک باد