اطلاعیه
برگزاری روز فیزیوتراپی درمرکز آموزشی درمانی ولایت

فیزیوتراپ می تواند به عنوان یکی از بازوان توانمند تیم پزشکی برای توانبخشی و نجات بیماران وارد عمل شده و جامعه را از زمین گیر شدن و ناتوانی گروهی از کودکان، جوانان و میانسالان -که به دلیل حوادث و سوانح و سالمندان که علاوه بر دلایل ذکره شده به خاطر کهولت سن، مشکل پیدا می کنند- رهایی بخشد