اطلاعیه
مراسم یادبود مرحوم آقای میر یعقوب رضوی و فرزند آقای امان اله زمانی
مراسم یادبود همکار عزیزمان مرحوم میر یعقوب رضوی کارشناس آزمایشگاه و فرزند آقای امان اله زمانی همکار بخش اورژانس مرکز روز دوشنبه تاریخ 9/7/1397 از ساعت 10 الی 11 در سالن آمفی تئاتر مرکز برگزار خواهد شد