اطلاعیه
صفحه اختصاصی کرونا
برای دیدن ضفحه رسمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورد کروناو راهکار ها مقابله با آن  اینجا را کلیک کنید.