بهبود کیفیت
شرح وظایف واحد بهبود کیفیت

مسئول واحد بهبود کیفیت:  
خانم زهرا حسن نیا
مسئول واحد اعتباربخشی : وهب نصیری
 شماره تماس:02833790620-داخلی: 5039
اهم فعالیت ها و اختیارات :
 • تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 • تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی
 • تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک
 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
 • پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
 • تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.
 • تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
 • تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
 • نظارت بر اجرای کامل هفت محور حاکمیت بالینی
 • تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان
 • نظارت بر روند و اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات در بیمارستان
 • نظارت بر تهیه و تدوین پرونده های PDP پرسنل
 • پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
 • ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان

 
برای دیدن فرآیند های اصلی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت اینجا را کلیک کنید.