تصویربرداری


تصویربرداری

 
مسئول فنی تصویربرداری: سرکارخانم  دکتر سیده کوثر اشرفی متخصص رادیولوژی

سوپروایزر تصویربرداری: انعام اله شاه محمدی
محل استقرار و فضای فیزیکی:
تصویربرداری در طبقه زیر زمین بیمارستان واقع گردیده و ودارای بخش سی تی اسکن ،ام آر آی ،سونوگرافی ،ماموگرافی

ورادیولوژی
جهت ارائه خدمات به بیماران میباشد.
تماس با بخش :
جهت تماس با بخش می توانید از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن مستقیم ( 33790643) و یا شماره تلفنهای بیمارستان

( 33790628-33790625)  داخلی 5222-5200 تماس حاصل فرمایید