پذیرش و ترخیص بیماران
نحوه پذیرش و ترخیص بیمار در بیمارستان

پذیرش:


درصورت داشتن دستوربستری از پزشک ) ازمطب یا ازدرمانگاه ( :
مراجعه به واحد پذیرش و دریافت پرونده بستری وبستری دربخش مربوطه
درصورت مراجعه اورژانسی:
مراجعه به اورژانس،انجام معاینات اولیه توسط پرستار تریاژ در صورت نیاز ارجاع به پزشک اورژانس و گرفتن دستوربستری ومراجعه به واحد پذیرش اورژانس وتشکیل پرونده
نحوه ترخیص ازبخش بستری :
پس ازویزیت پزشک ودرج دستورترخیص درپرونده بیمارمراحل زیرطی میشود :
کنترل پرونده وثبت اقدامات انجام شده دربخش توسط منشی وپرستار بخش،ارسال پرونده به داروخانه جهت دریافت تاییدیه ،ارسال پرونده به واحد اسناد جهت قیمتگذاری ودرنهایت ارسال پرونده به واحد ترخیص)مجموعا این مراحل حدودیک الی یک و نیم ساعت به طول می انجامد. (