انفورماتیک
واحد انفورماتیک 
شماره تماس 028-33790620 داخلی: 5555
خانم مهندس فریده زاجکانی
مسئول واحد انفورماتیک
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
اهم وظایف: مسئول HIS، نرم افزار، رسیدگی به کلیه امور مربوط به واحد انفورماتیک
 
آقای مهندس احسان شیشه گرها
کارشناس انفورماتیک
مهندسی فن آوری اطلاعات
اهم وظایف: مسئول سخت افزار، PACS
 
اقای مهندس سید مسعود سید ابوالقاسمی
کارشناس انفورماتیک
نماینده شرکت تیراژه رایانه تهران
اهم وظایف: رسیدگی به امور مربوط به HIS، پایگاه داده