پزشکان مرکز
ردیف

نام و نام خانوادگی

رزومه 

تخصص پزشک

1 دکتر پور محمد

رزومه (cv)

متخصص داخلی
2 دکتر رضوانی نژاد

رزومه (cv)

3 دکتر پرورش

رزومه (cv)

4 دکتر مدنی

رزومه (cv)

5 دکتر طاهرخانی

رزومه (cv)

6 دکتر عباسی

رزومه (cv)

فوق تخصص روماتولوژی
7 دکتر نوری

رزومه (cv)

8 دکتر لشگری

رزومه (cv)

9 دکتر حداد

رزومه (cv)

فوق تخصص ریه
10 دکتر زحل

رزومه (cv)

11 دکتر فرض مهدی

رزومه (cv)

12 دکتر قرائتی

رزومه (cv)

13 دکتر مدرس نیا

رزومه (cv)

فوق تخصص غدد
14 دکتر هاشمی پور

رزومه (cv)

15 دکتر کشاورز

رزومه (cv)

16 دکتر اسکندری

رزومه (cv)

17 دکتر حاج آقا محمدی

رزومه (cv)

فوق تخصص گوارش
18 دکتر صمیمی

رزومه (cv)

19 دکتر زرگر

رزومه (cv)

20 دکتر باستانی

رزومه (cv)

21 دکتر راد

رزومه (cv)

22 دکتر سخنور

رزومه (cv)

23 دکتر جاودانی

رزومه (cv)

متخصص اعصاب و روان
24 دکتر مغاری

رزومه (cv)

متخصص طب فیزیک
25 دکتر پارسا

رزومه (cv)

فوق تخصص جراحی عروق
26 دکتر محمدزاده

رزومه (cv)

فوق تخصص جراحی توراکس
27 دکتر فلاح

رزومه (cv)

28 دکتر شفیق

رزومه (cv)

جراحی عمومی
29 دکتر فراهانی نیک

رزومه (cv)

30 دکتر محمدی

رزومه (cv)

31 دکتر کرمی

رزومه (cv)

متخصص ارولوژی
32 دکتر هنرفر

رزومه (cv)

33 دکتر صالحی

رزومه (cv)

34 دکتر کشاورز هدایتی

رزومه (cv)

متخصص قلب
35 دکتر حاجی آبادی

رزومه (cv)

36 دکتر احمدی

رزومه (cv)

37 دکتر چراغی

رزومه (cv)

متخصص هماتولوژی
38 دکتر سرخیل

رزومه (cv)

39 دکتر ظفری

رزومه (cv)

40 دکتر ساروخانی

رزومه (cv)

علوم آزمایشگاهی
41 دکتر نصیریان

رزومه (cv)

42 دکتر تحویلداری

رزومه (cv)

43 دکتر سمیعی

رزومه (cv)

44 دکتر هاشمی

رزومه (cv)

رادیولوژی
45 دکتر شهسواری رزومه (cv)
46 دکتر اشرفی رزومه (cv)
47 دکتر حاج سید جوادی رزومه (cv)
48 دکتر کیالها  رزومه (cv) متخصص بیهوشی
49 دکتر ابتهاج رزومه (cv)
50 دکتر علیزاده رزومه (cv)