کتابخانه بیمارستان ولایت

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت همزمان با افتتاح این مرکز در سال 1390 با هدف تامین نیازهای اطلاعاتی و پژوهشی هیات علمی، دانشجویان، کارآموزان و کارکنان مرکز آموزشی درمانی ولایت و همچنین سایر مراجعین شامل دانشجویان و جامعه علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ایجاد شد و شامل بیش از 1000 عنوان کتاب فارسی و انگلیسی مربوط به رشته های آموزشی و درمانی مرکز از جمله کلیات پزشکی،  بهداشت عمومی، بیماریهای داخلی و عفونی، دستگاه اسکلتی، عضلانی، سیستم تنفسی و قلبی-عروقی، خونی، لنفاوی و اورولوژی، غدد، سیستم عصبی، روانپزشکی، رادیولوژی، جراحی و هوشبری، پوست، زنان و زایمان، کودکان، پرستاری و اداره بیمارستان و همچنین علوم پایه پزشکی و قریب 100 عنوان پایان نامه پزشکی و همچنین کتب الکترونیکی است.

ماموریت این واحد شناسایی نیازهای اطلاعاتی و مواد اطلاع رسانی مورد تقاضای مراجعین با اولویت وابستگان مرکز و تهیه، ساماندهی و اشاعه منابع اطلاعاتی مورد نظر با اولویت های مورد نظر جهت نیل به اهداف مرکز آموزشی درمانی متبوع است.

 رده بندی کتابخانه بر اساس سیستم رده بندی کتابخانه کنگره پزشکی ( (NLMصورت گرفته.

ظرفیت سالن مطالعه کتابخانه 40 نفر است که مورد استفاده اعضای هیات علمی، دستیاران، اینترن ها و کارکنان مرکز و همچنین دانشجویان سایر مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین قرار می گیرد.

ساعت کار میز امانت 7:30تا 20 و ساعت فعالیت سالن مطالعه 7:30 تا 24 است.
شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه بیمارستان ولایت (IR-202110017)

               


بانک های اطلاعات پزشکی