پرسنل کتابخانه

مسوول کتابخانه

نام و نام خانوادگی : حسین گرجی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

پست الکترونیک: nebeshteh@gmail.com

شماره تلفن همراه و دسترسی شبکه های اجتماعی: 09019437992

شماره تلفن داخلی : 668

شرح وظایف:

-فراهم آوری: انتخاب و تهیه انواع منابع اطلاعاتی مورد نیاز مراجعین و جامعه هدف کتابخانه

-سازماندهی: فهرست نویسی، رده بندی و آماده سازی منابع اطلاعاتی

-اشاعه : امانت و دریافت منابع اطلاعاتی،

-اداره کتابخانه و سالن مطالعه