مقررات کتابخانه
  • استفاده از سالن مطالعه کتابخانه علاوه بر رعایت اولویت دانشجویان و کارکنان بیمارستان منوط به رعایت دقیق مقررات سالن مطالعه از جمله رعایت کامل سکوت و باقی نگذاشتن وسایل شخصی در صورت ترک میز مطالعه است.
  • با توجه به اینکه امانت و نحویل کتاب بصورت الکترونیکی انجام می شود  ملاک عمل در این مورد اطلاعات نرم افزار کتابخانه خواهد بود.
  • کتابخانه از تحویل کتاب به نام عضو به دیگران اکیداً احتراز خواهد کرد و در صورت امانت دادن کتاب تحویل گرفته شده از کتابخانه به دیگران توسط عضو، شخص عضو امانت گیرنده از کتابخانه مسوول بازگرداندن کتاب در موعد مقرر خواهد بود.
  • در صورت مفقود شدن کتاب مراتب فورا به کتابخانه اطلاع داده خواهد شد و عضو مسوول، متعهد به تهیه عین کتاب در مهلت زمانی تمدید امانت کتاب است و در صورت تاخیر علاوه بر الزام عودت اصل کتاب مشمول جریمه دیرکرد نیز خواهد بود.
  • در صورت وارد شدن خسارت به کتاب، شخص عضو امانت گیرنده ملزم به جبران خسارت متناسب خواهد بود.