عضویت در کتابخانه

دانلود فرم عضویت در کتابخانه 

-ارایه کارت دانشجویی یا مدرک مثبت مبنی بر اشتغال به کار یا تحصیل فرد در مرکز آموزشی و درمانی ولایت

-ارایه یک قطعه عکس یا ارسال تصویر الکترونیک چهره متقاضی

-تکمیل فرم عضویت و تعهدنامه
 

افراد مجاز به استفاده از خدمات کتابخانه :

  • اعضای کتابخانه مرکز اموزشی درمانی مستقل ولایت
  • اعضای کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین با ارایه کارت شناسایی معتبر