ایمنی بیمار
مسئول ایمنی بیمار در بیمارستان :آقای دکتر کرمی 
کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار: فاطمه نظری شادکام

تلفن داخلی  : 5039
محورهای ایمنی بیمار

بخش اول : ایمنی بیمار و شاخص‎های آن
بخش دوم : فرهنگ ایمنی
بخش سوم : تأثیر عوامل انسانی و کار تیمی در بروز خطا
بخش چهارم :اهمیت ارتباط با بیمار
بخش پنجم : بررسی علل ریشه‌ای خطا
بخش ششم : تحلیل فعالیت پس از یک حادثه نامطلوب
بخش هفتم : مدیریت خطرکمیته ایمنی بیمار 
  1. تعیین مسئولین ایمنی بیماران و کارکنان
  2. تعیین شرح وظایف مسئولین ایمنی
  3. تعیین استانداردهای مرتبط و مورد نظر بیمارستان
  4. نظارت بر روند طرحریزی مستندات مرتبط با ایمنی
  5. نظارت بر روند اجرای آموزش های مرتبط با ایمنی
  6. پایش شاخص های ناشی از ممیزی های ایمنی
  7. ارائه هرگونه راه کار اجرایی در خصوص کاستی های ناشی از ممیزی ها و بازرسی ها
  8. تعیین شاخص های کمیته ایمنی
بررسی عوامل بروز عدم انطباق های مرتبط با ایمنی بیمار براساس روش ذیل:

الف) جمع آوری اطلاعات، داده های مرتبط یا حادثه/ رویداد از طریق فرم جمع آوری عدم انطباق ها ( مرتبط با ایمنی بیمار ) و طبقه بندی  رویداد براساس تعاریف موجود
ب) نگاشت اطلاعات براساس بررسی روند وقوع حادثه
ج) شناسایی مسأله ( اشکال در طراحی ( Plan ) یا در انجام فعالیت ( DO )
د) تحلیل اطلاعات براساس مدل استخوان ماهی
ه) ارائه راه حل و اقدام اصلاحی و تکمیل فرم طرحریزی اقدام اصلاحی و ارائه آن به افراد مرتبط
و) ارائه گزارش تحقیق براساس تکمیل فرم اقدام اصلاحی و ارائه در س های آموخته شده از خطا 

 

بسته آموزشی ایمنی بیمار و اعتباربخشی (منابع آزمون های ایمنی و اعتباربخشی مرکز) :

بسته آموزشی ایمنی بیمار

بسته آموزشی اعتباربخشی