اخبار اسلایدی
آیین گندزدایی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت به منظور راه اندازی بخشهای غیرکرونایی

آیین گندزدایی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت به منظور راه اندازی بخشهای غیرکرونایی