اورژانس
اورژانس 
 
محل استقرار و فضای  اورژانس و تحت نظر: این بخش در طبقه همکف بیمارستان واقع گردیده و دارای 26 تخت بستری فعال ،2 تخت احیا ، اتاق عمل و تزریقات  سرپایی و 2 تخت تریاژ می باشد .
رئیس بخش: دکتر سعیده رضوانی نژاد متخصص داخلی
سرپرستار بخش: خانم مریم اکبرشاهی کارشناس پرستاری/ کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی 
اورژانس این مرکز با استفاده از سیستم تریاژ، بیماران و مراجعین را با توجه به شرایط و با در نظر گرفتن دستورالعمل تریاژ بیمارستانی سطح بندی کرده و به اوژانس، ویزیت پزشک عمومی (اسکرین)در اورژانس،درمانگاههای  تخصصی و فوق تخصصی ارجاع می دهند.یک نفر پرستار به صورت 24ساعته در تریاژ حضور دارد.
در حال حاضر بیماران در سرویسهای جراحی عمومی ،داخلی، قلب، نفرولوژی، هماتولوژی و ارولوژی در این بخش پذیرش می شوند ضمنا بیماران در سایر سرویسها نیز در موارد اورژانسی پذیرش شده وپس از اقدامات اولیه با هماهنگی مراکز مربوطه اعزام می گردد .
امکانات و تجهیزات اورژانس : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص اورژانس مجهز بودن همه تختها به دستگاههای مانیتورینگ، ساکشن و اکسیژن بیمار،دو دستگاه مانیتور پرتابل،دو دستگاه ساکشن پرتابل، دو دستگاه الکترو شوک، دستگاه پمپ سرنگ،  یک دستگاه نبولایزر، دستگاه ونتیلاتور پرتابل و دو دستگاه ECG  و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستار می باشد .

امکانات و تجهیزات تحت نظر : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجوددستگاه ونتیلاتور پرتابل ،دستگاه مانیتور دیواری و دستگاه مانیتور پرتابل ،  دستگاه ECG و دستگاه DC شوک، دستگاه ساکشن پرتابل، دستگاه پمپ سرنگ، یک دستگاه پمپ سرم ویک دستگاه نبولایزر و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستارو ... می باشد .
تماس با بخش :
جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) تماس و داخلی 5411-5410 را شماره گیری فرمایید.