شرح وظایف فراگیران به تفکیک
 
شرح وظایف فراگیران به تفکیک 
 
شرح وظایف دستیار مطابق بندهای زیر است:
 
    الف) کلیات :
 معرفی خود به دفتر اموزش در ابتدای دوره.
دریافت کارت شناسایی و کارت تغذیه و مهر از دفتر اموزش.
حفظ و رعایت شئون شرعی و اخلاق پزشکی درکلیه ساعات حضور در بیمارستان.
رعایت احترام و ادب به اساتید و فراگیران و پرسنل بیمارستان.
رعایت حقوق بیماران و احترام به آنها
حضور در بیمارستان با روپوش سفید
نصب کارت شناسایی روی روپوش
ورود و خروج به موقع
رعایت مقررات داخلی گروه یا بخش، بیمارستان، دانشکده و دانشگاه.
 
حضور در بیمارستان:

 ساعت کار دستیاران:
بر اساس آیین نامه وزارت بهداشت 30/ 14 – 30/7 میباشد.( بر اساس صلاحدید و نوع بخش قابل تغییر است).
 
 
(ثبت ساعات حضور و غیاب):
 
      الزاما باید الکترونیکی باشد.
 
اثر انگشت در ابتدای ورود به بیمارستان ثبت میگردد.
 
در ساعات کشیک ساعت 12- 10 شب به بعد اثر انگشت باید ثبت گردد.
 
در انتهای ماه گزارش حضور و غیاب به روسای بخش تحویل میشود.
 
عدم ثبت حضور بیش از 5 روز در ماه منجر به عدم صدور گواهی کار مربوط به آن ماه خواهد شد.
 
حضور در بیمارستان مستلزم داشتن  لباس فرم بیمارستان و الصاق کارت شناسایی در تمام ساعات حضور میباشد
 
    وظایف آموزشی:   
 
شرکت در راند آموزشی بخش و گزارشات صبحگاهی و سایر کلاس های آموزشی
 آماده کردن بیماران جهت ارائه در گزارش صبحگاهی و معرفی و بحث اولیه در مورد آنها
پیگیری بیماران تعیین شده از سوی هیأت علمی یا دستیار سال سه (Follow-Up)
مشارکت فعال در آموزش کارورزان و کاراموزان در طول شیفت و بر اساس برنامه اعلام شده از سوی بخش
شرکت فعال در کنفرانس های ماهانه بیمارستان
 
   کشیک دستیاران:

حضور به موقع در بخش و یا درمانگاه اورژانس (بر اساس برنامه) و تحویل گرفتن صحیح و کامل بیماران شیفت قبل
حضور دائم در بخش و ویزیت بیماران و ثبت کامل و دقیق پرونده ها شامل شرح پیشرفت بیماری و گزارش های مربوطه
هر گروه پیجر مخصوصی دارد که لازم است در تمام ساعت شبانه روز روشن باشد و توسط رزیدنت مسئول در هر گروه پاسخ داده شود.
 
- برنامه کشیک گروه لازم است تا حداکثر بیست و پنجم هر ماه با امضای ریاست بخش به معاونت آموزش بیمارستان تحویل داده شود.
 
پس از ارسال برنامه کشیک به معاونت آموزشی، هرگونه تغییر و جابجایی در برنامه لازم است به طور کتبی با امضای هر دو دستیار
 
جابه جاشده و تایید ریاست بخش حداکثر تا 24 ساعت قبل به دفتر آموزش اعلام شود.
 
کلیه دستیاران کشیک لازم است در ساعات کشیک کاملا در دسترس باشند. عدم دسترسی به دستیار کشیک در موارد لازم،
 
حتی در صورت حضور در بیمارستان ، معادل غیبت از کشیک خواهد بود.
 
 
 تعداد کشیک دستیاران به شرح ذیل می باشد:
 
سال 4:‌  4 شب      سال 3 :‌ 7 شب      سال 2 :‌ 1 شب         سال 1 :‌  13 شب
 
   بیمارانی که به اورژانس مراجعه میکنند لازم است در حداقل زمان ممکن ویزیت و تعیین تکلیف شوند. در مورد بیمارانی که بیش از 6 ساعت
    در اورژانس تعیین تکلیف نشوند،گروه طب اورژانس قادر خواهد  بود بنا به صلاحدید  تصمیم گیری نماید.
   
عملیات احیا
         در زمانهایی که کد ‍CPR  اعلام میشود بر اساس قوانین، رزیدنت داخلی مسئول کد لازم است
 
         در حداقل زمان (نهایتا 3 دقیقه) بربالین بیمار حضور پیدا کنند.
 
ثبت گزارشات پزشکی
در بدوبستری لازم است شرح حال بیمار به طور کامل همراه با تشخیص احتمالی و  plan در برگه شرح حال توسط دستیار مربوطه ثبت شود.
 
تمام نوشته ها مانند شرح حال،سیر بیماری، جواب مشاوره، درخواست مشاوره، بخصوص دستورات درج شده در پرونده میباید خوانا و بدون خط خوردگی باشد
 
کلیه نت ها و نگارش های پزشکی باید دارای امضا ، مهر، تاریخ و ساعت باشد.
 
دستورات بصورت شفاهی و تلفنی تنها در موارد اورژانس قابل اجرا میباشد و در اسرع وقت باید در پرونده ثبت گردد.
 
برگه خلاصه پرونده های گروههای مختلف به صورت هفتگی در معاونت آموزشی بررسی شده و گزارش اشکالات به روسای بخش ها اعلام میشود
 
نوشتن مرتب سیر بیماری در پرونده ها به صورت روزانه الزامی است.
 
نظارت بر اصول پرونده نویسی کارورزان و مسئولیت مطالب درج شده توسط آنها به عهده دستیار مربوطه میباشد.
 
از آنجاکه خلاصه پرونده های بیمارستان به صورت تایپی توسط منشی های آموزشی آماده میشود، لازم است خوانا، سریع و کامل نوشته شود.
 
 
مهر دستیاران
مهر استفاده شده در پرونده ها میباید عنوان بیمارستان ولایت را داشته باشد. این مهر از دفتر آموزش بیمارستان تحویل گرفته میشود.
 
دستیاران به هیچ عنوان نباید مهر خود را در اختیار دیگران (حتی کارورز) قرار دهند.
 
مفقود شدن مهر یا کارت را سریعا به دفتر آموزش اطلاع دهید.
شرح وظایف کارورزان :

الف) کلیات :
معرفی خود به دفتر آموزش در ابتدای هر دوره.
دریافت کارت شناسایی و کارت تغذیه از دفتر اموزش.
حفظ و رعایت شئون شرعی و اخلاق پزشکی درکلیه ساعات حضور در بیمارستان.
رعایت احترام و ادب به اساتید و فراگیران و پرسنل بیمارستان.
رعایت حقوق بیماران و احترام به آنها
حضور در بیمارستان با روپوش سفید
نصب کارت شناسایی روی روپوش
ورود و خروج به موقع
رعایت مقررات داخلی گروه یا بخش، بیمارستان، دانشکده و دانشگاه.
 
   ب) مراقبت از بیمار و مدارک پزشکی:
اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی، ارزیابی و طرح برنامه تشخیصی درمانی از کلیه بیماران بستری مربوط به خود
 در اوقات عادی و کشیک و مطرح نمودن تشخیص‌های افتراقی مناسب.
 ویزیت بیماران بستری مربوط در بخش، قبل از پزشک معالج یا دستیار.
پی‌گیری دریافت جواب آزمایشات (به شکل غیرحضوری مگر در موارد اورژانس) و بررسی آخرین گزارش‌های پاراکلینیکی بیمار.
نوشتن برگه سیر بیماری.
نوشتن خلاصه پرونده زیر نظر پزشک معالج یا دستیار مسئول در بخش.
 نوشتن برگه مشاوره بانظر پزشک معالج یا دستیار مسئول در بخش.
 نوشتن برگه‌های درخواست تصویر برداری از جمله MRI, CT Scan ، رادیوگرافی، سونوگرافی، آندوسکوپی، آنژیوگرافی و کلیه برگه‌های
درخواست پاراکلینیک دیگر حضور بر بالین بیمارانی که احیاء می‌شوند و انجام CPR 
            حضور بر بالین بیماران بدحال و آنهایی که نیاز به مراقبت ویژه دارند و هر بیماری که در بخش نیاز به ویزیت مجدد داشته باشند.
کنترل علائم حیاتی و مراقبت از بیماران پس از انجام اقدامات تشخیصی تهاجمی نظیر بیوپسی کبد، بیوپسی کلیه
 یا کسانی که برای آنها تست‌های خطیر نظیر محرومیت از آب یا تست تحمل گلوکز و انسولین انجام می‌شود تحت
 نظارت پزشک معالج یا دستیار مسئول در بخش.
همراهی با بیماران بدحال که علائم حیاتی بی‌ثبات داشته باشند و بیمارانی که نیاز به مراقبت‌های خاص پزشکی دارند
 و امکان بروز عارضه‌ای آنها را تهدید می‌کند، در انتقال به بخش‌های دیگر و سایر بیمارستانها با نظر پزشک معالج یا دستیار ارشد کشیک.
 
اقدامات تشخیصی – درمانی:
انجام اقدامات زیر برعهده کارورز می‌باشد:
الف- تمامی وظایفی که در هر بخش مربوطه کارورز موظف به انجام آن میباشد.
ب- کارورزان خدمات مراقبتی را تحت نظارت دستیار یا عضو هیئت علمی مسئول بیمار انجام میدهند.
 
 
   ت) شرکت در برنامه های آموزشی:
 حضور فعال و منظم در ویزیت بیماران توسط پزشک معالج یا دستیار بخش.
شرکت در درمانگاه طبق برنامه تعیین شده و گرفتن شرح حال، انجام معاینه و معرفی به پزشک معالج یا دستیار و نوشتن نسخه
با نظارت پزشک معالج یا دستیار.
شرکت در راندهای تحویلی و سپردن بیماران خطیر به کارورز کشیک بعد.
شرکت منظم و فعال در کلیه جلسات آموزشی بخش شامل گزارش صبحگاهی، کنفرانس‌های علمی، کلاس‌های
 management اتاق‌های عمل،  راندهای آموزشی و سایر برنامه‌های آموزشی مگر در مواردی که به علت حضور در اورژانس یا بر بالین بیماران بدحال
 در بخش  به تائید پزشک معالج یا دستیار مربوط، امکان پذیر نباشد.
معرفی بیمار در گزارش صبحگاهی یا سایر کنفرانس‌ها طبق نظر پزشک معالج یا دستیار مربوط، شامل: معرفی کوتاه بیمار، دلیل بستری شدن،
بیان تشخیص‌های افتراقی، بیان علت درخواست اقدامات پاراکلینیک و تفسیر نتایج آنها و اقدامات درمانی.
ارائه کنفرانس‌های علمی درصورت لزوم طبق برنامه تنظیم شده توسط مسئول آموزش بخش یا دستیار ارشد.
 
   ث) حضور در بیمارستان:
زمان حضور در بیمارستان در اوقات عادی طبق برنامه تعیین شده از سوی ریاست هر گروه یا بخش یا دانشکده
(مسئول آموزش کارورزان هر بخش موظف است برای کلیه ساعات حضور آنان در بخش برنامه آموزشی مدون تهیه و در آغاز دوره اعلام کند).
حضور و غیاب با اثر انگشت و همچنین در جلسات گزارش صبحگاهی به صورت روزانه ثبت خواهد شد.
حداکثر تعداد کشیک، 10 شب در هر ماه است حداقل تعداد کشیک در گروههای داخلی، جراحی، هشت شب
در ماه و در گروههای دیگر مدیر گروه یا رئیس بخش براساس تعداد بیمار، تعداد کارورز، امکانات رفاهی، تعداد تخت بیمارستانی و
 برنامه آموزشی حداقل تعداد کشیک را تعیین می‌کند.
تنظیم برنامه چرخش کارورزان در بخشها و کشیک‌ها به عهده پزشک یا دستیار مسئول آموزش کارورزان یا درصورت تفویض اختیار و با نظارت پزشک
 یا دستیار مسئول آموزش کارورزان به عهده کارورز ارشد است.
جابجایی در برنامه کشیک ممکن نیست مگر با اطلاع قبلی (حداقل 24 ساعت قبلو یا در موارد اضطراری، به شرط تعیین جانشین
 و موافقت پزشک یا دستیار مسئول آموزش کارورزان پس از کسب موافقت پزشک معالج یا دستیار بخش.
ترک کشیک جز در موارد اضطراری و با کسب اجازه از پزشک یا دستیار ارشد کشیک مطلقاً ممنوع است.
خروج از بیمارستان در اوقات عادی با استفاده از مرخصی ساعتی و با موافقت پزشک یا دستیار مستقیم و پزشک یا دستیار
مسئول آموزش کارورزان مقدور است.
به طور کلی، اولویت با جلسات و همایش‌های آموزشی است مگر در مواردی که با نظر پزشک با دستیار مستقیم، وجود خطر جانی برای بیمار،
 انجام امور تشخیصی- درمانی را در اولویت قرار دهد
موارد تخلف کارورزان از شرح وظایف فوق و یا هرگونه اهمال در انجام وظایف و یا شکایات کارورزان در این رابطه حسب مورد در شورای آموزشی
 بیمارستان،  مطرح و تصمیمات لازم گرفته خواهد شد.
معاونت آموزشی بیمارستان و روسای بخش‌ها مسئول حسن اجرای این وظایف هستند
 
 
مشارکت و همکاری در تهیه فیلم های آموزشی با موضوعات مورد نیاز در مرکز
جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی طرح درس ها، طرح دوره ها و برنامه های آموزشی گروه های مختلف
مکاتبه و پیگیری امور مربوط به پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی آموزش در مرکز با همکاری کلیه گروه های آموزشی
پیگیری دریافت برنامه و گزارش عملکرد آموزشی بخش ها و ارائه گزارش به معاونت آموزشی و پژوهشی
همکاری با مرکز تحقیقات توسعه بالینی در اجرای پژوهش
راهبری و مشارکت در اجرای استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی