شرح وظایف فراگیران به تفکیک

مقررات کارآموزی

 

مقررات کارآموزی در مراکز بهداشتی و درمانی

مربیان گرامی ضمن تشکر از همکاری و زحمات شما خواهشمند است به نکات ذیل در حین کارآموزی ها توجه فرمائید .

1- در روز اول کارآموزی وظایف دانشجویان را به طور کامل شرح دهید و آنها را با امور معمول و مقررات بیمارستان و بخش مربوطه و یا درمانگاه آشنا نمائید.

2-  برگه ارزشیابی کار را برای دانشجویان توضیح دهید.

3-  در روز اول کارآموزی نکات اخلاقی و نحوه برخورد صحیح با مددجویان و مراجعین و کارکنان درمانگاه و بیمارستان را توضیح دهید.

4-  زمان شروع و خاتمه کار را به دانشجویان متذکر شده و براجرای آن نظارت کامل داشته باشید.

زمان کارآموزی صبح 30/7 لغایت 13 می باشد.

کنترل ساعت شروع و پایان کاربه عهده منشی بخش می باشد و بایستی با نظارت ایشان در دفتر حضور غیاب ثبت گردد.

5-  ساعت شروع و پایان کارآموزیها در مراکز درمانی بصورت ثبت در دفتر حضور و غیاب تعریف گردیده است.

6- رعایت اصول بهداشت فردی را به دانشجویان متذکر شوید ( بخصوص کوتاه کردن مداوم ناخن ها ) و سعی کنید خود الگوی مناسبی در این زمینه برای دانشجویان باشید.

7- نظارت بر رعایت اونیفرم تعیین شده از طرف دانشکده توسط دانشجویان و رعایت حجاب اسلامی کامل و اجتناب از آرایش و همراه داشتن زیور آلات.

8-  استفاده از تلفن همراه توسط دانشجویان در محیط کار ممنوع است .

9-  استفاده از اتیکت جهت دانشجویان در محیط کار الزامی است.

10- درصورت تاخیر ورود بیش از 15 دقیقه غیبت برای دانشجو محسوب شود و درصورت داشتن بیش از 3 بار تاخیر از پذیرش دانشجو به محل کارآموزی ممانعت بعمل آورده و او را به مدیر گروه مربوطه معرفی نمایید.

11- ضروری است طرح درس در اختیار کارآموزان در ابتدای ورود به دوره قرار گیرد و درپایان از مباحث تعیین شده امتحان گرفته شود.

آیین نامه ی شرح وظایف کارورزان دوره ی دکتری عمومی پزشکی
 

قوانین:

A: وظایف اینترن

 • حضور در بخش از ساعت 30/7 الی 14
 •  الصاق کارت شناسایی به  روپوش
 • استفاده از روپوش سفید،کفش مناسب و تمیز
 •  حضور در گزارش صبحگاهی و ارائه کنفرانس دانشجویی( قبل از ساعت 30:7 صبح در روزهای شنبه،دوشنبه،سه شنبه و چهارشنبه) گروه جراحی-حضور در گزارش صبحگاهی و ارائه کنفرانس دانشجویی هر روز 
 • حضور در جلسه مورتالیتی -موربیدیتی(گروه جراحی)-  قبل از ساعت 30:7 صبح بجز یک نفر اینترن کشیک که در اورژانس حضور دارد.حضور در گراند راند روز یکشنبه ها  در گروه داخلی
 • حضور فعال در ویزیت روزانه صبح بخش همراه رزیدنت ارشد
 • حضور فعال در ویزیت اورژانس همراه رزیدنت ارشد و اتند کشیک
 • حضور فعال در درمانگاه جراحی به همراه رزیدنت و اتند مربوطه طبق برنامه
 • حضور در اتاق عمل و تکمیل log book براساس مطالب ذکر شده در صفحه مربوطه
 • ساعت تحویل کشیک 15:7 و 14 می باشد.
 1. معرفی خود به رزیدنت سال اول کشیک
 2. اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی،ارزیابی و طرح برنامه تشخیصی
 3. ویزیت بیماران بستری مربوط در بخش ، قبل از پزشک معالج و دستیار
 4. پیگیری دریافت جواب آزمایشات
 5. نوشتن برگه ی سیر بیماری به روش soap
 6. نوشتن دستورات پزشکی تحت نظارت پزشک معالج یا دستیار
 7. نوشتن یادداشتهای مخصوص آغاز و پایان هر دوره
 8. نوشتن خلاصه پرونده  زیر نظر پزشک معالج یا دستیار مسئول در بخش شامل:شرح بیماری- تشخیص- آخرین آزمایشات-نوع جراحی- دستورات دارویی- امضا و درج تاریخ
 9. نوشتن برگه مشاوره با نظر پزشک معالج
 10. نوشتن برگه های درخواست تصویر برداری که نیاز به شرح حال دارند با مهر دستیار جراحی
 11. حضور بر بالین بیماران بدحال و آنهایی که نیاز به مراقبت ویژه دارند.
 12. کنترل علائم حیاتی و مراقبت از بیماران پس از انجام اقدامات تشخیصی تهاجمی نظیر بیوپسی کبد و...
 13. همراهی با بیماران بدحال که علائم حیاتی بی ثبات داشته باشند.
 14. حضور بر بالین بیمارانی که احیا می شوند و انجام احیا CPR با الزام به قید شدن عنوان کارورز در تیم احیاء
 15. کارورزان موظفند بیماران بخش،اورژانس و پرخطر را به کارورز کشیک بعد تحویل نماید.
 16. انتقال بسته های خونی با نظر پزشک معالج
 17. انتقال نمونه آزمایشگاه و پیگیری جواب حضوری با نظر دستیار پزشک معالج
 18. فیزیوتراپی تنفسی بیماران

- حضور فعال  و منظم در ویزیت بیماران در اورژانس توسط پزشک معالج یا دستیار بخش

- شرکت در درمانگاه طبق برنامه ی تعیین شده و گرفتن شرح حال(برگه مربوطه به درمانگاه تکمیل و در روز درمانگاه توسط اتند مربوطه امضا و ممهور گردد.

- شرکت در راندهای تحویلی و سپردن بیماران خطیر به کارورز کشیک بعد

- معرفی بیمار در گزارش صبحگاهی و گرند راندها یا سایر کنفرانسها

- رعایت ادب و احترام نسبت به اساتید و همکاران رزیدنت و سایر پرسنل

- داشتن حس نقدپذیری و مسئولیت پذیری

B) حضور در بیمارستان:

- تنظیم برنامه چرخش کارورزان در بخش ها بعهده پزشک یا دستیار مسئول آموزش کاروزان

-  جابجایی در برنامه کشیک ممکن نیست مگر با اطلاع قبلی (حداقل 72 ساعت قبل)

- ترک کشیک در هر شراطی مطلقاً ممنوع است.

- خروج از بیمارستان در اوقات عادی با موافقت کتبی پزشک یا دستیار مهر شده  و پزشک مسئوول یا دستیار مسئول آموزش کارآموزان مقدور است.

- موارد تخلف کارورزان از شرح وظایف فوق و یا هرگونه اهمال در انجام وظایف ،حسب مورد در شورای آموزشی بخش ، گروه یا بیمارستان یا دانشکده مطرح و با عنایت به آیین نامه رفتارحرفه ای تصمیمات لازم گرفته خواهد شد.