ریاست و مدیریت

ریاست بیمارستان

 

  رییس مرکز: دکتر علی اکبر کرمی

 
 
 درجه علمی: دکترای تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادرار
 
 
 مرتبه علمی: استادیار                      رزومه (CV)

 

  تلفن تماس: 33790710-028       33790612-028

 

  آدرس ایمیل:  aakaramai@qums.ac.ir

 

مدیریت بیمارستان

 
 
  مدیر مرکز: محمد هاشم کیایی​

 
 
  درجه علمی: کارشناس پرستاری وکارشناسی ارشد روابط بین الملل 

 
 
  مرتبه علمی: ---                               رزومه (CV)

 

  تلفن تماس: 33790710-028       33790612-028

 
 
  آدرس ایمیل:  m.kiaei@qums.ac.ir