گروه آموزشی جراحیگروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 

برنامه آموزشی و ضوابط رشته جراحی عمومی 

برنامه آموزشی کارآموزان  پزشکی  بخش جراحی عمومی


کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی


مقررات و آيين نامه هاي دوره هاي آموزش دستيار تخصصي

گروه جراحی

قوانین و مقررات

استاندارد ها  و راهنما های بالینی