مدارک پزشکی

بخش مدارک پزشکی
شماره تماس: 33790620 -028 داخلی:5057
​​​​​​​
مسئول مدارک پزشکی خانم خدیجه اصغری خانبان
مسئول اسناد پزشکی خانم اکرم عبداللهی
مسئول آمار مریم عباسی
کارشناس مدارک پزشکی یعقوب رضایی، احمد یوسفی 
متصدی پذیرش محمد علی عرفان منش، ابوالفضل صادقی
کارشناس آموزش فاطمه ربانی