مدارک پزشکی
مسئول مدارک پزشکی خانم خدیجه اصغری خانبان
مسئول آمار مریم عباسی
کارشناس مدارک پزشکی وحیده عباسی
متصدی پذیرش احمد یوسفی، محمد علی عرفان منش، ابوالفضل صادقی، یعقوب رضایی
کارشناس آموزش فاطمه ربانی