دفتر پرستاری

 

                                         دفتر پرستاری بیمارستان ولایت

 

مدیریت بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری در این دفتر از طریق طراحی فرایندهای کلیدی پرستاری و چک لیست های کنترل و ارزیابی انجام می گیرد . 

دفتر پرستاری کیفیت و ایمنی را سرلوحه انجام خدمات پرستاری به بیماران قرار داده و طبق برنامه مدون پیگیر ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به بیماران می باشد و در راستای این هدف، اهداف استانداردهای اعتباربخشی در ایران را الگوی تامین ایمنی بیماران قرار داده است .

پرسنل دفتر پرستاری شامل مدیر پرستاری ، سوپروایزران آموزشی و بالینی و منشی می باشند . همچنین دفتر پرستاری از سایر کارکنان مرکز نیز در برخی شیفتها به عنوان  سوپروایزر استفاده می نماید .

دفتر پرستاری از طریق سوپروایزران بالینی مرکز ، طبق برنامه زمانبندی مدون ، کیفیت ارائه خدمات پرستاری در بخشها را کنترل و نتایج را کتباٌ به واحدها اعلام می نماید. نیاز آموزشی کارکنان بر اساس این حسابرسی ها و همچنین از طریق نظر سنجی از ایشان، تعیین و دوره های آموزشی مدون بصورت درون سازمانی(درون بخشی ، برون بخشی) و برون سازمانی جهت کارکنان برنامه ریزی و اجرا میگردد.

                                             فرآیندهای کلیدی دفتر پرستاری

-   مدیریت ارزیابی ( کنترل و نظارت )

-   مدیریت آموزش

-   مدیریت ارزشیابی

-   مدیریت نیروی انسانی

-   مدیریت برنامه ریزی

کلیه این فرایندها در دفتر پرستاری بطور مدون پیگیری و بر اجرای آن در بخشها کنترل و  نظارت می گردد .

کلیه پرسنل جدید الورود پرستاری در بدو ورود از طریق CD / کتابچه آموزشی با مسئولین و مقررات پرستاری آشنا شده و در برنامه آموزشی در بخش خود قرار می گیرند.

دفتر پرستاری همواره آماده شنیدن نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و تجارب و راهنمائیهای پرسنل پرستاری سازمان می باشد.کلیه اقدامات اداری کارکنان پرستاری از کانال دفتر پرستاری صورت می گیرد .

   اعضای دفتر پرستاری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه کار

1

فاطمه طالبی

مدیر خدمات پرستاری

کارشناسی پرستاری

20 سال 

2

انسیه میرزایی

سوپروایزر آموزشی

دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری

13 سال

3

منصوره مجدی

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

21 سال

4

فاطمه سلطان آبادی

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

18 سال

5

زهرا شاطری

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

15 سال

6

بهزاد جمشیدی

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

18 سال

7

علی اکبر محمدی

سوپروایزر بالینی

کارشناس ارشد پرستاری

16 سال

8

سارا شکرگزار

سوپروایزر کنترل عفونت

کارشناس پرستاری

19 سال

 

   سرپرستار اورژانس و تحت نظر: مریم اکبرشاهی

  سرپرستار اطاق عمل : منوچهر همتی

   سرپرستار  CSR: رقیه اینانلو

   سرپرستار آندوسکوپی: معصومه کشاورزکار

   سرپرستار : ICU الهام ارفعی

   سرپرستار CCU و قلب : افشین قربانی

   سرپرستار جراحی زنان:  فاطمه یعقوب نژاد

   سرپرستار جراحی مردان: آرزو قبادی

   سرپرستار داخلی زنان: سومن کریمی

   سرپرستار داخلی مردان:  زهرا بوکانیان

   سرپرستار درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی:  فاطمه کاشانی

   پرستار :   150  رسمی ،  شامل 25  پیمانی 125
 

   کاردان اتاق عمل :35

   کاردان بیهوشی :33

   بهیار :3

   کارشناس اتاق عمل :11