تغذیه

کارشناس رژیم درمانی: خانم ندا تبریزی
کارشناس امور تغذیه:پانیذ اصفی 
 

 

شماره تماس: 33790620 -028 داخلی:5082


شرح وظايف رشته شغلی کارشناس تغذیه ورژیم غذایی ، در پست سازمـــاني "كارشناس تغذيه" ( مديريت بخش غذا ) شامل موارد زير مي باشد :‌
نظارت بر نحوه عملكرد پرسنل آشپزخانه

 1. راند روزانه تجهيزات و ملزومات تهيه ، آماده سازي و پخت غذا و در صورت لزوم سفارش تعمير يا خريد
 2. چارت روزانه دماي يخچالها ( 2 بار در روز ) و کنترل تصادفی دمای غذا
 3. تنظيم جيره مواد غذايي درخواستي از انبار جهت پخت غذاي روز بعد و ارسال آن به انبار
 4. تنظيم آمار روزانه پرس غذاي پخت شده جهت تنظيم جيره
 5. نظارت بر نحوه تهيه گاواژ مطابق دستورالعمل ارسالي مشاورين تغذيه مركز
 6. كنترل ليست درخواست رژيم غذايي بيماران از بخش و سفارش تهيه غذاهاي رژيمي در سه شيفت با توجه به دستورالعمل ابلاغ شده مشاورين تغذيه مركز
 7. نظارت بر نحوه توزيع غذا در بخش
 8. كنترل ونظارت بر نحوه سفارش خريد مواد غذايي به صورت روزانه
 9. نظارت بر مواد غذايي خريداري شده قبل از ورود به انبار ؛ از لحاظ دارا بودن مولفه هاي بهداشتي – تغذيه اي موردانتظار و كنترل با نوع سفارش خريد داده شده
 10. تهيه وتنظيم وبازنگري در منوهاي غذايي معمولي و رژیمی( با توجه به دستورالعمل مشاورين تغذيه مركز)
 11. تهيه وتنظيم برگه هاي نظر سنجي در خصوص ارزيابي كيفيت غذاي پرسنل و بيماران در مركز
 12. مشاركت در انجام نظرسنجي از كيفيت غذاي معمولي و رژيمي ؛ شامل توزيع ، جمع آوري و تحليل برگه ها به صورت ارائه گزارش آماري
 13. گزارش آماري از مقدار مصرف اقلام غذايي مصرف شده ماهانه ( انواع گوشت ، لبنيات ، روغن ، سبزيجات يا ميوه ) و تطبيق آن با پرس غذاي مصرفي در مركز در يك ماه و تحليل آماري آنها در مقايســــه باهم
 14. شركت در انواع كارگاههاي آموزشي نحوه مديريت بخش غذا و...

شرح وظايف رشته شغلی کارشناس تغذیـه ورژیم غذایی ، در پست سازمــــــاني "کارشناس تغذيه و رژيم درماني "( مشاور تغذیه و رژیم درمـــان ) شامل موارد ذيل مي باشد :‌

1 .ویزیت بیماران مشخص شده نیازمند مشاوره تغذیه با غربالگری اولیه تغذیه ای انجام شده در بدو پذیرش بستری بیمار ، با همکاری سایر اعضای تیم درمان پزشکی ؛ ( غربالگری اولیه با  تکمیل فرم ارزیابی تغذیه ای بیماران در بدو پذیرش توسط کادر پرستاری  ، ارزیابی دوم با تکمیل فر م ارزیابی اولیه تخصصی توسط پزشک و مشاور تغذیه و ارزیابی سوم با تکمیل فرم ارزیابی تکمیلی تخصصی تغذیه ؛ صرفا بوسیله مشاورتغذیه ) مطابق دستورالعمل معاونت درمان وزارت متبوع ( نامه شماره 54767/36/28 مورخ 21/1/ 92 این حوزه )

2. شرکت در راندهای پزشکی روزانه مرکز با هماهنگی قبلی با سرپرستار بخش در بخشهـــــای مورد نیاز مشاوره تغذیه

3. ویزیت سرپایی مراجعین در درمانگاه تغذیه مرکز (خصوصا بیمارانی که قبلا سابقه بستری در مرکز را داشته اند )

5. ویزیت بیماران در بخشهای پاراکلینیکی ( چون آنکولوژی ، همودیالیز و....)که پذیرش بیمار به صورت سرپایی انجام می شود.

6. پیشنهاد خرید و تجویز انواع مکملهای غذایی  مورد نیاز بیماران بستری شامل انواع محصولات آماده تجاری مورد تایید وزارت متبوع  در تغذیه انترال و پرنترال و به صورت میان وعده خوراکی

7. پیشنهاد خرید وتجویز انواع ویتامینها واملاح در بیماران نیازمند دریافت آنها

8. تنظیم فرمولاسیون گاواژهای دست ساز در مرکز  به تفکیک شرایط متفاوت بالینی و ابلاغ به کارشناس مسئول خدمات غذایی

9. تنظیم پروتوکل درمانی – تغذیه ای  جهت کلیه بیماران بستری مورد مشاوره تغذیه و ابلاغ به کارشناس مسئول خدمات غذایی مرکز

10. کنترل و پایش مقدار غذای خورده شده بیماران بستری در بخش ؛ خصوصا بیماران واجد مشاوره تغذیه و تغییر نوع غذا یا دستورالعمل تنظیم شده قبلی با توجه به شکایت بیمار از غذای تهیه شده با  ابلاغ به کارشناس مسئول خدمات غذایی مرکز

10.  تنظیم گزارش آماری تعداد مشاوره تغذیه انجام شده  سرپایی ، بستری و بخشهای پاراکلینیکی ( همودیالیز ، آنکولوژی و... )

 11. شرکت در انواع کارگاههاو سمینارهای آموزشی مدون وغیرمدون تغذیه