دفتر توسعه مرکز ولایت

 معاون آموزشی و پژوهشی: خانم دکتر سپیده حاجیان فوق تخصص نفرولوژی 
رزومه(CV)

 
ژیلا کاملی زاده 
مسول دفتر توسعه آموزش بالینی مر کز آموزشی درمانی  ولایت 
کارشناس پرستاری
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 
 شماره تماس: 33790620 -028 داخلی:5047
تعريف دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی

EDO يک واحد آکادميک است که به عنوان هسته آموزشی مرکز فعالیت می نماید. دفتر توسعه مرکز(EDO) آمادگی دارد به کليه کسانی که نياز آموزشی دارند سرويس دهی کند و در این راستا برای ارائه خدمات اولويت های تعيين شده خود را در نظر می گيرد. EDO وابسته به مرکز آموزشی درمانی بوده، كه زير نظر معاون آموزشي مركز، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه عمل نموده و با دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشكی تعامل نزدیک دارد.
رسالت دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی ولایت
رسالت دفتر توسعه آموزش در بیمارستان تقویت فضای تدریس و یادگیری در بیمارستان است. علت وجودی دفتر توسعه آموزش برطرف ساختن نياز آموزشی مرکز آموزشی درمانی (شامل اعضاء هيئت علمی و دانشجويان) از طريق تقويت برنامه آموزشی، ارتقاء توانمندیهای اعضاء هيات علمی، بهبود فرايند های يادگيری –ياددهی، ارزشیابی فراگیر و اساتید و تعيين و نصب ساختارهای آموزشی مناسب در راستای اعتلای آموزش است که در نهایت ارتقاء سلامت را به دنبال خواهد داشت. دفتر توسعه فعالیت های فوق را از طریق مشارکت هر چه بیشتر اعضاء هیات علمی به انجام
می رساند.

 
 
 
چشم انداز دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی ولایت
دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی مرکزی نوآور در حوزه آموزش پزشکی در سطح کشور است که مراقبت از سلامت بيماران را از طريق بكارگيري علم آموزش پزشکی و بهبود فرایند های یاددهی و یادگیری در تمامی عرصه های بالینی بیمارستان ارتقاء می بخشد.
فعالیت های دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی ولایت
برای نیل به رسالت فوق دفتر توسعه آموزش مرکز در حوزه های زیر به فعالیت می پردازد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که دفتر توسعه آموزش مرکز سعی دارد با جلب همکاری اعضاء هیات علمی در کمیته های مختلف به اهداف خود برسد و مشارکت اعضاء هیات علمی برای خود توانمند سازی و استمرار فعالیت های توسعه آموزش به عنوان فعالیت زیربنایی محسوب می گردد.  فعالیت های دفتر توسعه آموزش در چهار بخش تقسیم بندی می شود:
مشاوره فردی
دفتر توسعه آموزش از طریق مشاوره فردی به همه اعضاء هیات علمی کمک میکند تا در کلاس درس و عرصه های بالینی به اهداف آموزشی و تدریس خود دست یابند. گروه هدف EDO تمامی اساتیدی هستند که در مرکز آموزشی درمانی به کار مشغول هستند. شرح وظایف کلی این حیطه عبارتند از ارائه مشاوره برای:
 1. کمک به تدوین اهداف کلی و اختصاصی یادگیری در عرصه های مختلف
 2. طراحی فعالیت های یادگیری و یاددهی برای رسیدن به اهداف تعیین شده
 3. مشاهده جلسات تدریس و ارائه بازخورد اطمینان بخش و کار در کنار اعضاء هیات علمی برای ارزیابی و ارتقاء مهارتهای تدریس
 4. طراحی و اجرای رویکردهای یادگیری فعال در گروه های کوچک در عرصه های بالینی
 5. ارائه و اجرای روشهای تدریس برای بهبود یادگیری فعال در فضاهای تدریس گروه های بزرگ
 6. هدایت پژوهش در آموزش
 7. انجام فرايند هاي ارزشيابي فراگيران بر اساس حداقل هاي يادگيري از پيش تدوين شده
 8. بکارگیری نتایج ارزشیابی تکوینی و پایانی فراگیران
 9. طراحی ابزارهای ارزشیابی عملکرد بالینی
 10. مستند سازی تدریس برای بهبود و تعالی
 11. تهیه طرح درس بالینی
 12.  استفاده از نتایج ارزشیابی استاد
 13. تدوین برنامه درسی (برای فلوشیپ  و فوق تخصص)
 14. طراحی، اجرا و تهیه گزارش اقدام پژوهی آموزشی