امور اداری

واحد اداری


 
معرفی واحد
 

با استعانت از درگاه خدواند متعال و رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای اجرای آئین نامه های اداری و استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین،ایجاد برقراری عدالت و افزایش رضایتمندی کارکنان بیمارستان و بمنظور مرتفع نمودن مشکلات تمامی پرسنل شاغل در این مرکز برای نیل به اهداف سازمانی و نیروی انسانی و با همفکری ،مشارکت و تعاملات سازنده این واحد از زمان افتتاح با بکارگیری افراد مجرب و متعهد  نسبت به انجام وظایف محوله شاهد رشد و شکوفایی هربیشتر در سیستم نظام سلامت کشور عزیزمان ایران باشیم.


امور اداری

   رییس امور اداری: پرستو شاکری
 

اهم وظایف و اختیارات: 

 1. رسیدگی به پیشنهدات و تقاضای مربوط به مسائل اداری کارکنان

 2. تهیه وتنظیم برنامه های مختلف جهت هماهنگی واحد های تحت سرپرستی

 3. شرکت در جلسات و کمسیون های اداری

 4. نظارت بر نحوه تنظیم و اجرای قراردادهای مربوط به شرکت های خدماتی

 5. کنترل حضور وغیاب کارکنان

 6. ارسال به موقع آمار اداری

 7. رسیدگی به یشنهادات و تقاضاهای مربوط به کارکنان

 8. امضا وپاراف مکاتبات ونظارت بر حسن انجام واحدهای اداری از جمله :
  واحدهای کارگزینی، دبیرخانه، ماشین نویسی،امور نقلیه، نگهبانی،خدمات، تاسیسات شرکتهای خدماتی،مدیریت نیروی انسانی، مدیریت تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای

       شماره تماس:02833790620-داخلی 697      شماره تماس مستقیم:02833790614


 
کارگزینی
 

 کارگزین: زهرا حیدری- سمیه نوروزی - نسرین فریدونیا
 

اهم وظایف و اختیارات: 

 1. بررسی مدارک و مستندات پرسنلی ،شروع به کار و ارتقاء گروه

 2. صدور ابلاغ های تشویقی،ابلاغ های انتصاب و عضویت و تعیین محل خدمت

 3. تهیه وتنظیم برگ خلاصه سوابق خدمتی کارکنان

 4. صدور احکام پرسنلی کارکنان بازنشستگان کارکنان جدید الاستخدام مشمولین حالات استخدامی

 5. اجرای قوانین ومقررات اداری و استخدامی،تشویقات ارتقاء حقوق ،اعمال مرخصی ها ، انتصابات

 6. ارزیابی مدارک مستخدمین دولت ،احتساب سنوات خدمتی ،اعمال فوق العاده ها

 7. محاسبه کارکرد و اضافه کار پرسنل

 8. اعلام شروع به کار پرسنل جدید و پایان کار پرسنل خروج از سیستم


       شماره تماس:02833790620-داخلی 682  دبیرخانه
 

    مسئول دبیرخانه: فاطمه ابراهیم بیگی

 
اهم وظایف و اختیارات: 

 1. ثبت و دریافت و ارسال کلیه نامه ها

 2. صدور گواهی تعهد حقوقی

 3. صدور گواهی اشتغال

 4. تنظیم و تحویل ژتون غذا

 5. تایپ کلیه نامه ها

 6. بایگانی نامه ها

 7. صدور گواهی فوت

 8. تحویل کلیه نامه

 9. تحویل آمار غذا

 10. پذیرش بیماران اسکرین و درمانگاه

 شماره تماس :02833790620-داخلی 684