پزشکان مرکز

نام و نام خانوادگی

رزومه 

تخصص پزشک

دکتر رضوانی نژاد رزومه (cv) متخصص داخلی
دکتر پرورش رزومه (cv)
دکتر مدنی رزومه (cv)
دکتر طاهرخانی رزومه (cv)
دکتر عباسی رزومه (cv) فوق تخصص روماتولوژی
دکتر نوری رزومه (cv)
دکتر لشگری رزومه (cv)
دکتر زحل رزومه (cv) فوق تخصص ریه
دکتر فرض مهدی رزومه (cv)
دکتر مدرس نیا رزومه (cv) فوق تخصص غدد
دکتر هاشمی پور رزومه (cv)
دکتر کشاورز رزومه (cv)
دکتر جلال پور رزومه (cv)
دکتر حاج آقا محمدی رزومه (cv) فوق تخصص گوارش
دکتر صمیمی رزومه (cv)
دکتر زرگر رزومه (cv)
دکتر باستانی رزومه (cv)
دکتر راد رزومه (cv)
دکتر سخنور رزومه (cv)
دکتر جاودانی رزومه (cv) متخصص اعصاب و روان
دکتر مغاری رزومه (cv) متخصص طب فیزیک
دکتر پارسا رزومه (cv) فوق تخصص جراحی عروق
دکتر محمدزاده رزومه (cv) فوق تخصص جراحی توراکس
دکتر محمدی رزومه (cv) جراحی عمومی
دکتر کرمی رزومه (cv) متخصص ارولوژی
دکتر هنرفر رزومه (cv)
دکتر صالحی رزومه (cv)
دکتر اریس رزومه (cv) متخصص قلب
دکتر فقیهی رزومه (cv)
دکتر حمبدی رزومه (cv)
دکتر چراغی رزومه (cv) متخصص هماتولوژی
دکتر سرخیل رزومه (cv)
دکتر ظفری رزومه (cv)
دکتر ساروخانی رزومه (cv) علوم آزمایشگاهی
دکتر نصیریان رزومه (cv)
دکتر شهسواری رزومه (cv) رادیولوژی
دکتر اشرفی رزومه (cv)
دکتر حاج سید جوادی رزومه (cv)
دکتر کیالها  رزومه (cv) متخصص بیهوشی
دکتر ابتهاج رزومه (cv)
دکتر علیزاده رزومه (cv)
دکتر خضری رزومه (cv)
دکترصدیقی رزومه (cv)
دکتر زرین رزومه (cv)
دکترناصح رزومه (cv)
دکترمعصومی فر رزومه (cv)
دکترمنصوری رزومه (cv)
دکترآذر آسا رزومه (cv)
دکتررجبی رزومه (cv)
دکتر روشفنکر رزومه (cv)
دکترشکیبی رزومه (cv)
دکتربروجلی رزومه (cv)
دکتر رائفی رزومه (cv)
دکترفرجی رزومه (cv)
دکترجمالی رزومه (cv)
دکتر حبیبی رزومه (cv)
دکتر امامی رزومه (cv)