آزمایشگاه
 
آزمایشگاه
محل استقرار و فضای فیزیکی:
آزمایشگاه در طبقه زیر زمین بیمارستان واقع گردیده و ودارای دو بخش آزماشگاه و پاتولوژی جهت ارائه خدمات به بیماران میباشد.
مسئول فنی آزمایشگاه: آقای دکتر محمدرضا اکبرزاده ساروخانی دارای مدرک دکترای بیوتکنولوژی و  دانشیار  دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مسئول فنی بخش پاتولوژی: خانم دکتر ندا نصیریان پاتولوژیست ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سوپروایزر آزمایشگاه: آقای بهرام حسین بیگی کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 
قستهای مختلف بخش آزمایشگاه ومسئولین مربوطه:
مسئول فنی:

دکتر محمد رضا ساروخانی

 
سوپروایزر
بهرام حسین بیگی

بیوشیمی:

در این بخش پارامترهای بیوشیمی بالینی کلاسیک و پارامتر های اختصاصی بیوشیمی بالینی انجام میشوند . بهبود مستمر روشهای آنالیز از طریق جایگزینی و به روز کردن تجهیزات و همچنین انتخاب و ارائه تستهای جدید از جمله وظایف این بخش محسوب میشوند .
این بخش مجهز به دستگاه های اتوآنالایزر، الکترولیت آنالایزر، بلاد گاز آنالایزر، نفلومتر و اسپکتروفتومتر میباشد.

 هورمون شناسی،ایمونولوژی و تومورمارکرها:

در این بخش پارامتر های هورمون شناسی و تومور شناسی مورد آزمایش قرار میگیرند. سرولوژی بیماریهای عفونی و ایمونولوژی با بهره گیری از روشهای ECL و ELISA از دیگر عرصه های این مجموعه است .
این بخش مجهز به دستگاه های الکسیس 2010 و الایزا ریدر و الایزا واشر میباشد.

خون شناسی و انعقاد
 

در این بخش تستهای CBC ، لام خون محیطی ، اندازه گیری سرعت رسوب گلبولی ، تعیین گروه خونی و برخی تستهای اختصاصی نظیر لیشمانیوز و مالاریا عرضه های این بخش محسوب میشوند .
ین بخش مجهز به سل کانتر سیسمکس و سدیمان ریدر میباشد، از دیگر تجهیزات مهم این بخش دستگاه کواگولومتر فول اتومات ACL 7000  است که قادر به انجام تست های انعقادی از جمله PT – PTT – Fibrinogen میباشد.


میکروب شناسی:


در بخش میکروبشناسی روشهای مهم آزمایش در رابطه با باکتریولوژی ، و همچنین رنگ آمیزی ذیل نلسون جهت تشخیص عامل بیماری سل ارایه میگردد.

آنالیز ادراری و انگل شناسی:
آنالیز کامل ادرار همراه با تستهای مربوط به تشخیص انگل ها و خون مخفی (Occult Blood) در مدفوع و همچنین آنالیز مایع منی (اسپرموگرام) در این بخش انجام میگیرد.

 بانک خون:

با توجه به ، به راه افتادن بخش شیمی درمانی و هماتولوژی در این مرکز و نیز فعال بودن اتاق عمل، ارایه فراورده های خونی مناسب و سازگار با بیماران بر عهده این بخش میباشد.
پاتولوژی:

مسئول فنی پاتولوژی:


دکترندا نصیریان

پاتولوژیست:

دکتر فاطمه سمیعی-دکتر مهسا وحدتی نیا-دکترندا نصیریان

این بخش  بزرگترین بخش پاتولوژی استان است که توسط 3 متخصص پاتولوژی و 3 کارشناس مجرب آزمایشگاه توانایی ارائه انواع خدمات پاتولوژی و سیتولوژی، فروزن و رنگ آمیزی های اختصاصی را به مراجعین دارد.
این بخش مجهز به دستگاه های میکروتومLEICA  ، تیشیوپروسسور، تیشیوفروزن LEICA و پارافین دیسپنسر میباشد.
نمونه گیری از بیماران سرپایی توسط کارشناسان آزمایشگاه در این بخش صورت گرفته و راهنمایی های لازم توسط همکاران به مراجعه کنندگان محترم داده میشود.
در بخش جداسازی مراحل اولیه جداسازی نمونه ها بر اساس استاندارد های تدوین شده توسط کارشناسان آزمایشگاه انجام شده و نمونه ها به تفکیک تحویل بخش مربوطه داده میشوند.
پذیرش  

این بخش از دو قسمت "پذیرش پاتولوژی" و "پذیرش آزمایشگاه" تشکیل شده است که توسط همکاران پذیرش اداره میشود. کلیه نمونه های دریافتی از سوی بخش های بستری بیمارستان در این بخش تایید و ثبت الکترونیکی میشوند، در ضمن مراجعین سرپایی با توجه به برنامه زمانبندی پس از نوبت گرفتن از مسئول پذیرش در ساعات 8-10 روز های کاری مورد پذیرش و خدمات رسانی قرار میگیرند.
تماس با بخش :
جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) تماس و داخلی5250-5255را شماره گیری فرمایید.