گروه آموزش جراحی
جهت دریافت مطالب آموزشی گروه جراحی می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید
 
 

 دریافت مطلب آموزشی  adrenal 

دریافت مطلب آموزشی   Approach to Breast Disease Accad 

دریافت مطلب آموزشی breast cancer 

دریافت مطلب آموزشی Benign_Breast_Disease 

دریافت مطلب آموزشی  bimariscrotom

دریافت مطلب آموزشی  burn

دریافت مطلب آموزشی  cholecystectomy

دریافت مطلب آموزشی closure


دریافت مطلب آموزشی
colon ,rectum

دریافت مطلب آموزشی colon disease mohammadzadeh 

دریافت مطلب آموزشی colon and rektum 

 دریافت مطلب آموزشی Colorectal carcinoma 

دریافت مطلب آموزشی diabetic foot 

دریافت مطلب آموزشی Disorders of Adrenal Glands  

دریافت مطلب آموزشی Echinococcus granulosus 

دریافت مطلب آموزشی esophageal 

دریافت مطلب آموزشی hernia 

دریافت مطلب آموزشی GIB 

دریافت مطلب آموزشی hemostasis 

دریافت مطلب آموزشی Hydatid-liver cyst 

دریافت مطلب آموزشی LIVER DISEASE  

دریافت مطلب آموزشی liver 

دریافت مطلب آموزشی LUNG CANCER2

دریافت مطلب آموزشی stomach 

دریافت مطلب آموزشی pancreas 

دریافت مطلب آموزشی parathyroid 

دریافت مطلب آموزشی Pelvic_Fracture_1 

دریافت مطلب آموزشی S.T.D 

دریافت مطلب آموزشی nephrolithiasis  

دریافت مطلب آموزشی Small bowel obstraction 

دریافت مطلب آموزشی Spleen 

دریافت مطلب آموزشی stomach 

دریافت مطلب آموزشی Tests of thyroid function 

دریافت مطلب آموزشی Thyroid 

دریافت مطلب آموزشی trauma-dastgah-tanasoli