اولین دوره آموزشی نحوه كار با پورتال جدید دانشگاه برگزار شد

اولین دوره آموزشی نحوه کار با پورتال جدید دانشگاه با حضور تعدادی از کارشناسانان پورتال مراکز تابعه دانشگاه برگزار شد 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0