1) تکمیل فرم ها و تهیه مستندات توسط شرکت ها در زمان خرید نرم افزار

دریافت فرم ها

 

2)  تکمیل فرم ها و تهیه مستندات توسط شرکت ها در زمان قرارداد پشتیبانی در صورت تغییر در اساس نامه و اعضای هیات مدیره و ... 

دریافت فرم ها 

 

3) تکمیل فرم ها و تهیه مستندات توسط شرکت ها در زمان قرارداد پشتیبانی در صورت عدم تغییر در اساس نامه و اعضای هیات مدیره و ...

دریافت فرم ها

 

4) شرایط فنی قراردادها 

شرایط فنی قراردادهای خرید و پشتیبانی نرم افزارهای دانشگاه

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0