• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ 
انجام فرایند ارزیابی بصورت حضوری توسط ارزیابان محترم سازمان برنامه و بودجه استان، شاخص دولت الكترونیكی

 فرایند ارزیابی محور دولت الکترونیک ارزیابی عملکرد سالیانه سازمان برنامه و بودجه استان بصورت حضوری توسط ارزیاب محترم سازمان ،در تاریخ 1401/3/4  در سایت دانشکده پزشکی برگزار شد. در طی این فرایند ، کارشناسان خدمات شناسه دار دانشگاه به کلیه سوالات پاسخ داده و درخصوص مراحل انجام خدمات شناسه دار لالکترونیکی و حضوری دانشگاه توضیحاتی ارائه شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0