نام و نام خانوادگی:ابوالفضل نصیری
  سمت:  کارشناس شورای پزشکی
  مدرک تحصیلی: 
  رشته تحصیلی
  شرح وظایف:

  پاسخ به استعلام ادارات و موسسات دولتی در خصوص آزمایش عدم اعتیاد، آزمایشات و  معاینات  بدو استخدام، درخواستهای پزشکی شامل تایید گواهی استعلاجی - از کار افتادگی و ...
  تشکیل پرونده جهت بیماران اعزام به خارج
  تایید گواهی استفاده از داروی مخدر 
  شماره تماس داخلی250 شماره تماس مستقیم: 33672780
  آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 2

                                              

  نام و نام خانوادگی: مرضیه احمدی
  سمت: متصدی امور دفتری و میز خدمت
  مدرک تحصیلی: کارشناسی
  رشته تحصیلی: روانشناسی
  شرح وظایف:

  پاسخ به استعلام ادارات و موسسات دولتی در خصوص آزمایش عدم اعتیاد، آزمایشات و  معاینات  بدو استخدام، درخواستهای پزشکی شامل تایید گواهی استعلاجی - از کار افتادگی و ...
  تشکیل پرونده جهت بیماران اعزام به خارج
  تایید گواهی استفاده از داروی مخدر 
  شماره تماس داخلی 250 شماره تماس مستقیم: 33672780
  آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره2

   


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0